Sigurimi i Jetës së Kredimarrësit

Nëse ke një kredi aktive me iute, ky sigurim të mundëson mbrojtje financiare.
insurance
sigurimi i jetes se kredimarresit - familja

Sigurohu dhe parandalo me paketat tona.

 

Njihu me kushtet e sigurmit

Paketa Credit Protection

Mbro familjen tënde në rast të humbjes së jetës apo paaftësisë totale të përhershme, nga detyrimi për të paguar kredinë e marrë nga ti.

Paketa Credit Protection Plus

Parandalo ngjarjet e papritura. Përfito Check Up Falas dhe merr deri në 50% ulje në një rrjet të gjerë spitalesh dhe klinikash private.

Cilat raste mbulohen nga sigurimi i Jetës së Kredimarrësit?

Mbulimi
Credit Protection
Credit Protection Plus
Humbja e jetës së kredimarrësit
Humbja e jetës aksidentale
Paaftësi e përhershme e plotë
Check Up
Kartë uljesh në klinika/ spitale private

Njihu me kushtet e sigurimit të jetës së debitorit dhe jep konsentin vullnetar për tu siguruar.

Kushtet e Përgjithshme – Informacioni kontraktor për sigurimin e jetës së debitorit.

Sigurimi Jetes

I jap pelqimin IutePay shpk se pranoj që të kryej “Sigurimin e Jetes për Hua” pranë Siguruesit të zgjedhur prej meje, me qëllim sigurimin e kredisë pranë IuteCredit Albania Sh.a.