Rezident tatimor shqiptar konsiderohen:

Shoqëritë (personat juridik) që kanë vendin e drejtimit dhe selinë qëndrore në Republikën e Shqipërisë;

Individët të cilët kanë një vendbanim të qëndrueshëm ose qëndron për një periudhë që në total i kalon 183 ditë gjatë një viti kalendarik në Republikën e Shqipërisë.