DEKLARATË PËLQIMI PËR PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE PERSONALE ME QËLLIM “TREGTIMI TË DREJTPËRDREJTË”