Llogaritë, Pagesat & Transfertat, Sigurimi​
E VLEFSHME DUKE FILLUAR NGA 28.06.2023

 

LLOGARITË
Hapja e një llogarie falas
Mirëmbajtja e llogarisë falas

 

PAGESAT
Pagesa nga Portofoli Digjital 
 Paguaj Tani në pikat e partnerëve (1) falas

Paguaj Faturën e Digicom

falas
Pagesa e skeduluar
Pagesë mujore e këstit së kredisë me IuteCredit (2) falas

 

TRANSFERTAT
Transfertat brenda Shqipërisë (3)
Transferta drejt llogarisë bankare e kredisë me IuteCredit (4)               falas
për 2 transfertat e para 
Transferta dalëse 100 LEK + 1%
Transferta hyrëse falas

 

Transferta jashtë vendit (5)
Transferta hyrëse falas

 

Transferta me Para fizike​

 

TËRHEQJA E PARASË NGA LLOGARIA E PAGESËS
Tek ATM-të iute   2,9%
Te partnerët iute (Posta, Western Union, EasyPay, RAEA) 2,9%
Te agjentët iute 2,9%

 

 

RIMBUSHJE E LLOGARISË SË PAGESËS
Te agjentët iute falas
Te partnerët iute (Posta, Western Union, EasyPay, RAEA) falas

 

 

SIGURIMI I JETЁS
 

INSIG JETЁ

 

Blerja e njё Policё Sigurimi Jete nё lidhje me Kredinё e marrё [6] 4%

 

 

Blerja e njё Police e sigurimit të jetës nё lidhje me Kredinё e marrё + Kartё Ofertë + Kontroll Shёndetёsor (Check-up) [7] 4% + 3500 Lekё

 

[1] Paguaj Tani në pikat e partnerëve të Iute: Çdo klient mund të paraqitet pranë një Partneri Iute të skanojë një Kod QR pranë këtij Partneri dhe të paguajë falas, pa asnjë kosto shtesë duke përdorur balancën e llogarisë së Pagesës në Myiute. Veprimi është i menjëhershëm dhe reflektohet në mënyrë transparente në Aplikacionin Myiute. Pagesa kalon në status te rezervuar, deri në momentin që kjo pagesë konfirmohet nga Partneri ku ju jeni paraqitur për blerje produkti apo shërbimi. Nëse ju ndryshoni mendje, kjo pagesë e rezervuar mund të anullohet nga Partneri me kërkesën tuaj.

 

[2] Pagesë mujore e këstit së kredisë me IuteCredit: Ju mund të paguani direkt nga llogaria juaj e pagesës Iute këstin e kredisë që keni me IuteCredit pa asnjë tarifë ose kosto shtesë. Pagesa do tё reflektohet brenda njё dite pune.

 

[3] Transfertat brënda Shqipërisë: Ju mund të transferoni para nga llogaria e institucioneve të tjera financiare drejt llogarisë së pagesës Iute pa kosto apo tarifa shtesë. Gjithashtu, ju mund të transferoni para nga Llogaria e Pagesës Iute drejt llogarisë tuaj bankare. Në të dyja rastet, transferta merr 1-2 ditë pune për t’u reflektuar.

 

[4] Transferta drejt llogarisë bankare e kredisë me IuteCredit: Nëse juve ju është aprovuar një kredi me IuteCredit, e cila është disbursuar në Llogarinë e Pagesës Iute, dy transaksionet e para për transferim të vlerës së kredisë nga Llogaria e Pagesës Iute drejt llogarisë tuaj bankare në një prej Bankave të Nivelit të Dytë në Shqipëri, do të jenë falas dhe pa asnjë kosto shtesë.

 

[5] Transferta jashtë vendit: Ju mund tё kreditoni Llogarinё tuaj tё Pagesёs duke transferuar para nga llogaria juaj bankare jashtё vendit drejt Llogarisё tё Pagesёs Iute. Monedha mbёrritёse e parasё nё Llogarinё e Pagesёs ёshtё LEK. Tarifa shtesё mund tё aplikohen nё momentin e pёrfshirjes sё njё procesi konvertimi nga njё monedhё tjetёr nё LEK. 

 

[6] Ju mund tё blini një policë Sigurimi Jete nga IutePay SHPK në lidhje me Kredinë e marrë pranë IuteCredit Albania. Kosto në lidhje me policën është 4% e vlerës së kredisë së marrë. Për më tepër lutemi të lexoni Termat dhe Kushtet në lidhje me Policën e Sigurimit.

 

[7] Ju mund tё blini njё policё Sigurimi Jete nga IutePay SHPK nё lidhje me Kredinё e marrё pranё IuteCredit Albania dhe tё pёrftoni njё kartё uljesh nё rrjetin spitalor shoqёruar me njё kontroll shёndetёsor falas (check up). Kosto nё lidhje me policёn nё kёtё rast ёshtё 4% e vlerёs sё kredisё sё marrё dhe 3500 Lekё.